[English Version below] 

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest właściciel salonu Tallulah Hair & Beauty Krzysztof Tyszkiewicz prowadzący działalność jako Tallulah Krzysztof Tyszkiewicz w Warszawie (00-367), ul. Kopernika 5 lok. U2, NIP 527-144-10-26, REGON: 263353930 oraz prowadzący sklep internetowy pod adresem www.tallulah.pl/sklep (dalej: „Tallulah Hair & Beauty”).

Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe otrzymujemy dobrowolnie podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.tallulah.pl/sklep.

Jakie dane zbieramy?

O ile nie uzgodniono tego z Państwem inaczej, Tallulah Hair & Beauty zbiera tylko podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku niektórych płatności elektronicznych mogą być niezbędne dodatkowe dane, takie jak adres zamieszkania i numer telefonu.

Dlaczego potrzebujemy tych danych?

Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do:

– wydania Bonów Podarunkowych

– dostarczenia Bonu Podarunkowego w formie elektronicznej

– kontaktu w celu realizacji Bonów

– obsługi reklamacji lub zwrotu w przypadku ich złożenia

– obsługi transakcji z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego w formie zakupu dowolnej usługi fryzjerskiej, kosmetycznej, manicure/pedicure lub sprzedaży dowolnego produktu/kosmetyku dostępnego w salonie Tallulah Hair & Beauty.

– przechowywania danych do celów archiwizacyjnych.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem lub brakiem możliwości zakupu Bonu Podarunkowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.tallulah.pl/sklep i jego skutecznym doręczeniem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Co robimy z tymi danymi?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników salonu Tallulah Hair & Beauty odpowiedzialnych za przetwarzanie i realizację zamówień na Bony Podarunkowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z zakupem i realizacją Bonu Podarunkowego.

Jakie macie Państwo prawa w zakresie przetwarzania Waszych danych osobowych?

Właściciel salonu Tallulah Hair & Beauty zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych.

Tallulah Hair & Beauty Privacy Policy

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of personal data is the owner of the Tallulah Hair & Beauty salon Krzysztof Tyszkiewicz operating as Tallulah Krzysztof Tyszkiewicz in Warsaw (00-367), ul. Kopernika 5 U2, NIP 527-144-10-26, REGON: 263353930 and the operator of the online store at www.tallulah.pl/sklep (hereinafter: „Tallulah Hair & Beauty”).

Where do we get your data from?

We receive personal data voluntarily when placing an order in the online store www.tallulah.pl/sklep.

What data do we collect?

Unless otherwise agreed with you, Tallulah Hair & Beauty collects only basic data, such as name, email address. For some electronic payments, additional data such as your home address and telephone number may be needed.

Why do we need this data?

We process personal data that is necessary for:

– issuing Gift Vouchers

– delivering the Gift Certificate in electronic form

– contact for the purpose of redeeming Vouchers

– handling complaints or returns if submitted

– handling transactions using a Gift Voucher in the form of purchase of any hairdressing, beauty, manicure / pedicure service or sale of any product / cosmetic available in the Tallulah Hair & Beauty salon.

– storing data for archiving purposes.

Providing personal data by the Buyer is voluntary, however, failure to provide specific personal data may be associated with difficulties or inability to purchase a Gift Voucher via the Online Store at www.tallulah.pl/sklep and its effective delivery.

Consent to the processing of personal data can be withdrawn at any time.

What do we do with this data?

Personal data is processed only by employees of the Tallulah Hair & Beauty salon responsible for the processing and implementation of orders for Gift Vouchers.

How long do we store your personal data?

Personal data is stored only for the period necessary to carry out activities related to the purchase and implementation of the Gift Voucher.

What are your rights regarding the processing of your personal data?

The owner of the Tallulah Hair & Beauty salon provides people whose personal data is processed with the right to access their personal data, rectify, change, delete them, as well as the right to limit the processing of personal data or object to such data processing.